Master Glass (Machine Calibration Charts, Calibratioon Plates)

 

Size

0.5세대용 마스터글라스

 

2세대용 마스터글라스   3세대용 마스터글라스   3.5세대용 마스터글라스   4세대용 마스터글라스
 
- 크기: 180 × 180mm
(± 0.8mm)
- 두께: 3mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 10µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 150 × 150
- Accuracy: = 0.8 + (L in MM * 0.005)µm
≈ 1.55 × 1.55µm
- 크기: 355 × 431mm
(± 0.8mm)
- 두께: 3mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 325 × 400
- Accuracy: = 0.8 + (L in MM * 0.005)µm
≈ 2.4 × 2.8µm
- 크기: 508 × 609mm
(± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 475 × 575
- Accuracy: = 0.8 + (L in MM * 0.005)µm
≈ 3.2 × 3.7µm
- 크기: 609 × 711mm
(± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 575 × 675
- Accuracy: = 0.8 + (L in MM * 0.005)µm
≈ 3.7 × 4.2µm
  - 크기: 609 × 812mm
(± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 575 × 775
- Accuracy: = 0.8 + (L in MM * 0.005)µm
≈ 3.7 × 4.7µm
 

  모든 제품은 검사 성적서가 제공되며 각 점의 위치에러값은 엑셀 데이터로 제공됩니다.